Privacy

Privacy statement

Rutten Kappers is een kapperszaak met alle werkzaamheden vandien. Voor het maken van afspraken (telefonisch als digitaal via onze website) heeft Rutten Kappers persoonsgegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat er op een juiste wijze wordt omgegaan met uw gegevens. Hier kunt u lezen welke gegevens wij verwerken, hoe wij dit doen en met welk doel.

Rutten Kappers vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gegevens. Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Er wordt zorg voor gedragen dat de informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens stelt ingegaan per 25 mei 2018.

Welke gegevens worden verwerkt?

Rutten Kappers verwerkt algemene gegevens van (potentiële). Bij (potentiele) opdrachtgevers gaat het om de volgende gegevens (niet limitatief): naam, adres, telefoonnummer en email van die persoon.

Rutten Kappers verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Delen van gegevens met derden

Gegevens van klanten worden uitsluitend over en weer gedeeld indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van een dienst waarbij het verwerkingsdoel gerechtvaardigd is vanwege uitvoering van een overeenkomst. Gegevens van klanten worden verder gedeeld met de externe accountant ten behoeve van administratie en wettelijke verplichtingen, hiertoe is met de accountant een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Bewaartermijn

Genoemde gegevens worden zo lang bewaard als wettelijk gezien noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van de fiscale verplichting worden gegevens 7 jaar bewaard, en zo lang als dat nodig geacht wordt ten behoeve van dienstverlening in het kader van de overeenkomst.  

Uw rechten met betrekking tot gegevens

Gegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van uitvoering van de overeenkomst met de klant: met het afsluiten van de overeenkomst geeft de opdrachtgever toestemming om dit te doen. Een klant is niet verplicht om gegevens aan Rutten Kappers over te dragen. Dit betekent wel dat diensten dan niet uitgevoerd kunnen worden.

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage in en rectificatie of wissen van zijn gegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevens overdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via info@ruttenkappers.nl of bel 013 5368289

en vraag naar Olaf Rutten. U krijgt zo spoedig mogelijk reactie en maximaal binnen 2 weken na het indienen van uw verzoek.

Opslag en beveiliging

Rutten Kappers neemt technische en organisatorische maatregelen om gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onbedoeld gebruik.

Website

De website van Rutten Kappers (www.ruttenkappers.nl) is openbaar toegankelijk en iedereen kan de website bezoeken zonder zijn persoonsgegevens aan Rutten Kappers door te geven. Persoonsgegevens die via het contactformulier op de website worden doorgegeven, worden uitsluitend zo lang als noodzakelijk is voor het contact en/of de dienstverlening door Rutten Kappers bewaard.

Rutten Kappers heeft haar website draaien via Methodus Internet (www.methodus.nl). Methodus Internet heeft hiertoe een eigen privacy statement opgenomen in haar algemene voorwaarden.

0